• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
 

ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบ e-plan
  ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
  ระบบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ สถ.
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบ Electronic Report
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
  ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

 

 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Interrity and Transpaency Assessmeant : EIT) เพื่อประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบล ดงสุวรรณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 1 พ.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding 21 ก.พ. 62
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12- 15 ก.พ.2562 12 ก.พ. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง 30 ม.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 ม.ค. 62
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทินดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี รัชการที่ 10 โดยวิธีเฉาะเจาะจง 11 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอย 16/1,2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมากู้เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (เสมิร์ท) ของประปาหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสุดก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารสารสาธารณะพร้อมคนขับ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 4 โครงการ 14 พ.ค. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 พ.ค. 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711