• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
  โครงการอบรมกฎหมายประจำป
 

ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบ e-plan
  ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 

 

 
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 19 หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนบ้านดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 27 มี.ค. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนบ้านดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาค 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ ปรับปรุงพื้น (ห้องน้ำ ชาย - หญิง ชั้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
 
 
 
 
 
 
 
 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711