• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

งบแสดงฐานะากรเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ต.ค.59
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 30 พ.ค.59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19 เม.ย. 59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 21 ม.ค. 59
กำหนดชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 25 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 15 ธ.ค. 58
โครงการพัฒนากระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแารให้บริการซ่อมไฟ้สาธารณะ 13 ต.ค. 58
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส ประจำปี 2558-61 1 ต.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 1 ต.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 3 พ.ย. 58
ประกาศองค์ใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 18 ก.ย. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 10 ส.ค. 58
สอบราคาาจ้างเหมาโครการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 30 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากร
หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุุวรรณ 29 ธ.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุุวรรณ
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 8 ธ.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558 31 ก.ค. 58
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ 8 ก.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 31 มี.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ 2558 28 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลดงสุวรรณ 26 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างโครงการเงินอุุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุธศาสรต์การพัฒนาประเทศ
ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 5 โครงการ 21 ม.ค.58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 31 ต.ค. 57
 
 
 
 
 
 
 
       
ประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดปงสนุก
3 ตุลาคม 2557
ประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดใหม่ดงสุวรรณ
29 กันยายน 2557
โครงการอบรมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ
18 กันยายน 2557
พิธีเปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
14 สิงหาคม 2557

 
 
 


 
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711