• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

ประกาศแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบระยะห้าปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2565)30 มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนิงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28 เม.ย.60
งบแสดงฐานะากรเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ต.ค.59
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 30 พ.ค.59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19 เม.ย. 59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 21 ม.ค. 59
กำหนดชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 25 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 15 ธ.ค. 58
โครงการพัฒนากระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแารให้บริการซ่อมไฟ้สาธารณะ 13 ต.ค. 58
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส ประจำปี 2558-61 1 ต.ค. 58
ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 16 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา 15 ก.พ. 60
สอบราคาาจ้างเหมาโครการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 30 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 23 ม.ค. 60
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 7 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากร
หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุุวรรณ 29 ธ.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุุวรรณ
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 8 ธ.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558 31 ก.ค. 58
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ 8 ก.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 31 มี.ค. 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711