• หน้าหลักข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตแหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญสินค้าชุมชนกระดานข่าวติดต่อเรา
 • แผนการดำเนินงาน
   
    การกำกับติดตามการดำเนินงาน
    งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
    ข้อมูลรายรับรายจ่าย
    งบแสดงฐานะทางการเงิน
    ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
    มาตรการประหยัดพลังงาน
    ประมวลจริยธรรม
   
  การบริหารทรัพยากรบุคล
   
    แผนอัตรากำลัง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบาย
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหาร
  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหาร
  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
  งานงบประมาณ
   
    งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
    แผนการดำเนินงาน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
    ข้อมูลรายรับรายจ่าย
    งบแสดงฐานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงาน
    แผนแม่บทสารสนเทศ
    รายงานผลการดำเนินงานรอบ6เดือน
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
  งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   
  การจัดการสารสนเทศ
   
    ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    ระบบสารสนเทศ
  สนับสนุนการบริหารจัดการ
    ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
    ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
    ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
    ระบบข้อมูลกลง อปท.
    พรบ./กฎกระทรวง/ระเบียบ
   
  ข่าวกิจการสภา
   
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
    นัดประชุมสภา
   
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
    แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    แนะนำการเสียภาษีประจำปี
    คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
    คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
    รายงานผลการประเมิน LPA
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
    รายงานผลการติดตามและประเมินผล
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  หรือการหาพัสดุประจำปี
   
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
    รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
  คุณธรรมความโปร่งใส่ในการดำเนิน
  การของหน่วยงานภาครัฐ
    รายงานผลการดำเนินการตามมาตร
  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใส
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  (2561-2565)
    รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการ
  ป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติประจำปี
  งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร
  ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   
  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
   
    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
    รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
    สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
    ระบบ eReportMatra80.com
   
  สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ เริ่มนับ 28/10/2563  สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฎบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 65
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 18 เม.ย.65
  แสดงงบฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 ม.ค. 65
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13 ม.ค. 65
  แจ้งประชาสัมพันธ์ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ม.ค. 65
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขอองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ธ.ค. 64
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 ธ.ค. 64
  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
  (อย่างไม่เป็นทางการ)
  28 พ.ย. 64
  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 พ.ย. 64
  ประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทีมาใช้บริการ 5 ต.ค. 64
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 5 ต.ค. 64
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 65
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  26 ก.ย. 65

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเย็บและเข้าเล่ม (สำนักปลลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตร.ม. หมู่ที่ 9 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 65
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายนางไว ฟูศรีกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายนางวัน สมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายนางมีนา ผัดวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายนางเบ้า กิจตะวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
   
   
   

  สายตรงนายก 084-6103825

  054-425-555

  สายตรงปลัด 093-9356008

   
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
  212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
  โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711