• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
การบริหารทรัพยากรบุคล
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม
  E-SERVICE
 
กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
  โครงการอบรมกฎหมายประจำป
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบ e-plan
  ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลง อปท.
 
ข่าวกิจการสภา
 
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  นัดประชุมสภา
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ เริ่มนับ 28/10/2563 

สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฎบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ


 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ(อย่างไม่เป็นทางการ) 28 พ.ย. 64
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 พ.ย. 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 5 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านสันป่าจี้เหนือ หมู่ที่ 2 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่กลาง ณ.ศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสักเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-8600 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5.5 แรง 3 เฟส 380 โวลต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(ปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711