• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มี.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ม.ค.61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560 5 ต.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสาม ประจำปีงบประมาณ 2560 11 ก.ค.60
ประกาศแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบระยะห้าปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2565) 30 มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนิงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28 เม.ย.60
งบแสดงฐานะากรเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ต.ค.59
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 30 พ.ค.59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19 เม.ย. 59
การกำหนดราคากลางโครการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 (ปรับปรุงระบบกรองประปา) ตำบลดงสุวรรณ 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิง ชนิด 4A 10 B ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มแบบก่อขุ่น (Aluminum Sulphate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 9 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711