• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
แผนการดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบััติงาน
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  ประมวลจริยธรรม
 
การบริหารทรัพยากรบุคล
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
งานงบประมาณ
 
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  รายงานผลการดำเนินงาน
  แผนแม่บทสารสนเทศ
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ6เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
การจัดการสารสนเทศ
 
  ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการ

 
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลง อปท.
 
ข่าวกิจการสภา
 
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  นัดประชุมสภา
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการหาพัสดุประจำปี
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส่ในการดำเนิน
การของหน่วยงานภาครัฐ
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตร
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(2561-2565)
  รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติประจำปี
งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ เริ่มนับ 28/10/2563สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฎบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ


 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 18 เม.ย. 65
แสดงงบฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 ม.ค. 65
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13 ม.ค. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ม.ค. 65
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ(อย่างไม่เป็นทางการ) 28 พ.ย. 64
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 พ.ย. 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 5 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง ทะเบียน บต-9565 พะเยา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง(ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียบ้านดง(ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเครื่องจักรขุดลอกร่องระบายน้ำ (หมู่ที่ 8) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร(เครืองสูบน้ำบาดาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุก่อสร้าง(กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 12 เม.ย. 65
 
 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711