• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
 

ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบ e-plan
  ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 

 

 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ต.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 ก.ย. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ก.ค. 62
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Interrity and Transpaency Assessmeant : EIT) เพื่อประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบล ดงสุวรรณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 1 พ.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding 21 ก.พ. 62
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12- 15 ก.พ.2562 12 ก.พ. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้โดยรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (1 ตุลาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62
 
 
 
 
 
 
 
 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711