• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 เม .ย. 61
ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มี.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ม.ค.61
ส่งแบบรายงานผลการปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61 10 ต.ค. 60
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560 5 ต.ค.60
แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 25 ส.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสาม ประจำปีงบประมาณ 2560 11 ก.ค.60
ประกาศแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบระยะห้าปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2565) 30 มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนิงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28 เม.ย.60
งบแสดงฐานะากรเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันนเชื้อเพลิง โครการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมาเลยทะเบียน กข.4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ .ค. 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711