สไลด์1
สไลด์3
สไลด์2
ย้อนกลับ
ก่อนหน้า

สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฏิบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ

ภาพกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

RSS กรมบัญชีกลาง

นายก อบต.

สายตรงนายก
084-6103825
054-425-555

ปลัด อบต.

สายตรงปลัด
093-9356008

ระบบดูแลผู้สูงอายุ
ตำบลดงสุวรรณ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

จองคิวออนไลน์
เพื่อเข้ารับบริการ

แบบคำร้อง
ขอรับความช่วยเหลือ

แบบคำร้อง
ขอรับความช่วยเหลือ

แบบคำร้อง
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

แบบฟอร์มสมัคร
นักเรียศูนย์พัฒนเด็กเล็ก

แบบคำร้อง
ซ่อมน้ำประปา

e-service
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ

มุมพนักงาน (E-services)

สมุดโทรศัพพ์
ในสำนักงาน

พิมพ์ใบลา
ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน

ตรวจสอบวันลา
ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ