• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

 

 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ต.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 6 ก.ค. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 12 มิ .ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 เม .ย. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 29 มี.ค. 61
ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มี.ค. 61

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดงเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า-ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) เพื่อให้สาธาารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61-6ธ.ค.61

30 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อตลับหมึกแท้แคนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมเครื่องขยายเสียงระบบไลน์เสียงตามสาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดง เชื่อมทางหลวงถนนสายบ้านถ้าป่าซาง 9 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711