• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
การบริหารทรัพยากรบุคล
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม
  E-SERVICE
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
  โครงการอบรมกฎหมายประจำป
 

ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบ e-plan
  ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลง อปท.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ เริ่มนับ 28/10/2563สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฎบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ


 


ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุง ครั้งที่ 2) กรณีกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากกรอบอัตราเดิม
29 เม.ย. 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
19 เม.ย. 64
การประชุมประจำเดือน เม.ย.-พ.ค. 2564
5 เม.ย. 64
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนออนไลน์ ของทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5 เม.ย. 64
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ สตง.รับรอง)
5 มี.ค. 64
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.–อปท.)ประจำปี พ.ศ. 2563
Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563
3 มี.ค. 64
การประชาคมหมู่บ้านตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
17-24 ก.พ.64
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
1 ก.พ.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต.-9565 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/ 2564 11 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านดง โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 12 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 8 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3360 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พร้อมเย็บเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711