• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ม.ค.61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560 5 ต.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสาม ประจำปีงบประมาณ 2560 11 ก.ค.60
ประกาศแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบระยะห้าปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2565)30 มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนิงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28 เม.ย.60
งบแสดงฐานะากรเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ต.ค.59
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2 (ซอย 10) 26 ก.ค.59
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 30 พ.ค.59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19 เม.ย. 59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 21 ม.ค. 59
กำหนดชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 25 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 15 ธ.ค. 58
โครงการพัฒนากระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 13 ต.ค. 58
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส ประจำปี 2558-61 1 ต.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 9 ส.ค. 60
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 4 ส.ค. 60
ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 16 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา 15 ก.พ. 60
สอบราคาาจ้างเหมาโครการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 30 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 23 ม.ค. 60
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 7 พ.ย. 59
ประการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ 1-11 ตำบลดงสุวรรณาคม 2558 2 ส.ค. 59
ประการการกำหนดราคากลางโครงการขุดรางระบายน้ำพร้อมว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (ซอย 22) ตำบล ดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 21 ก.ค. 59
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 2 โครงการ 21 ก.ค. 59
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 2 โครงการ 4 ก.ค. 59
ประกาศกำหนดราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ปรับปรุงระบบกรองประปา) บ้านกองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 17 มิ.ย. 59
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงุสุวรรณ จำนวน 4 โครงการ 17 มิ.ย. 59
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 26 พ.ค. 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711