• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนอัตรากำลัง
การบริหารทรัพยากรบุคล
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม
  E-SERVICE
 
งานงบประมาณ
 
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนแม่บทสารสนเทศ
 
กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
  โครงการอบรมกฎหมายประจำป
 

การจัดการสารสนเทศ
 
  ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการ

 
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลง อปท.
 
ข่าวกิจการสภา
 
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  นัดประชุมสภา
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ เริ่มนับ 28/10/2563สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฎบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ


 แสดงงบฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 ม.ค. 65
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13 ม.ค. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ม.ค. 65
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ(อย่างไม่เป็นทางการ) 28 พ.ย. 64
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 พ.ย. 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 5 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านสันป่าจี้เหนือ หมู่ที่ 2 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยายพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กค 613 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้่อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) 19 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์ อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบน 795 พะเยา และหมายเลขทะเบียน 1 กฆ 7523 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม รถตู้ ยี่ห้อนิสัน เลขทะเบียน นข 3360 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปี 2565 14 ม,.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม,.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดงหลวงหมู่ที่ 8 ตำบลดงุสวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีการคัดเลือก 30 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 64
 
 
 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711