• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
การบริหารทรัพยากรบุคล
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม
  E-SERVICE
 
กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
  โครงการอบรมกฎหมายประจำป
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบ e-plan
  ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลง อปท.
 
ข่าวกิจการสภา
 
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  นัดประชุมสภา
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ เริ่มนับ 28/10/2563ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 8.00-17.00 นาฬิกา ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านของท่าน “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฎบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านสันป่าจี้เหนือ หมู่ที่ 2 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่กลาง ณ.ศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างกำจัดเศษวัชพืช กิ่งไม้ขวางลำห้วย และวางท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมถมดินเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าบงประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ ยี่ได้ SINDOH N601 พร้อมหมึก (มีบริการหลังการเช่าพร้อมทีมงานช่างตรวจเช็ค ซ่อม ฟรี ตลอดสัญญาเช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงประตู ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานจ้างเครื่องจักรกำจัดเศษวัชพืช กิ่งไม้ ขวางลำห้วยหมู่ที่ 2,3,4ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711