• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
การบริหารทรัพยากรบุคล
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม
  E-SERVICE
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
  โครงการอบรมกฎหมายประจำป
 

ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบ e-plan
  ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลง อปท.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์ เริ่มนับ 28/10/2563สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฎบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
19 เม.ย. 64
การประชุมประจำเดือน เม.ย.-พ.ค. 2564
5 เม.ย. 64
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนออนไลน์ ของทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5 เม.ย. 64
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ สตง.รับรอง)
5 มี.ค. 64
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.–อปท.)ประจำปี พ.ศ. 2563
Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563
3 มี.ค. 64
การประชาคมหมู่บ้านตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
17-24 ก.พ.64
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 พ.ย. 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาการกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 27 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่กลาง ณ. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ฯ (เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2654) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera Taskalfa 2200 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 หมู่ที่ 10 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งวดสุดท้าย 21 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 37 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 12 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711