• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
  โครงการอบรมกฎหมายประจำป
 

ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบ e-plan
  ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
  ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
  ระบบบริหารการเงินฯ GFMIS
  ระบบข้อมูลฯ การศึกษาท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สภาพอากาศจังหวัดพะเยา
  รายงานภาวะหมอกควันจังหวัดพะเยา
  สถาณการณ์โรคระบาดที่สำคัญ
  ระบบ eReportMatra80.com
 สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฎบัติการ 5 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 15 มิ.ย. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่เดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 20 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 63

การปิดกันพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและงดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดพะเยา

11 เม.ย. 63
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 8 เม.ย. 63
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 31 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้อกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 30 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซ่อมฝ้าเพดานห้ิงเก็บของ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่ที่ 7 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ให้คืนสภาพเดิม งบประมาณ 11,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เกษตร(กองช่าง) งบประมาณ 19,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปริ้นเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต- 9565 พะเยา (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 63
 
 
 
 
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711