กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. อบต.ดงสุวรรณ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 105 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าสนามหน้าที่ทำการ อบต.ดงสุวรรณ