ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ดงสุวรรณ

             

ประวัติตำบลดงสุวรรณ

            ตำบลดงสุวรรณเดิมมีชื่อว่าบ้านดง ตำบลห้วยลาน เพราะ มีการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่เอาไว้ต่อมาเมื่อเป็นตำบลจึงตั้งชื่อว่าตำบลดงสุวรรณ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านปลูกบ้านเรือนอยู่ลึกเข้าไปตามป่าบ้าง ทุ่งนาบ้าง แต่เมือมีถนนสาย พะเยา – เชียงคำ ตัดผ่านจึงย้ายออกมาปลูกบ้านริมถนนเพื่อความสะดวก
ในการสัญจร ตำบลดงสุวรรณได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต/เขตการปกครอง

            ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 24 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 65 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

            ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

            ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

            ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา

            ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

สภาพภูมิประเทศ

            องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนและที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำเป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตร
ด้านทิศตะวันออกจะเป็นพื้นที่ลาดติดกับเชิงเขา ทิศจะวันตกจะเป็นที่ราบติดกับลำน้ำอิงมีอ่างเก็บน้ำหนองขวางซึ่งมีพื้นที่มากถึง 702 ไร่ เป็นแหล่งน้ำ อุปโภค
บริโภค และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วย ฤดูต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

            – ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นประมาณช่วงเดือน ธันวาความและเดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17-19 องศาเซลเซียส

            – ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 37- 40องศาเซลเซียส

            – ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางตุลาคม ซึ่งฝนจะตกซุกมากในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน โดยเฉลี่ย 1,130 มิลลิเมตร/ปี

จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านสันป่าจี้ใต้
263
364
407
711
2
บ้านสันป่าจี้เหนือ
187
243
285
528
3
บ้านดง
176
233
252
485
4
บ้านดงใหม่
137
199
229
428
5
บ้านห้วยโป่ง
150
175
197
372
6
บ้านกองแล
124
166
190
356
7
บ้านห้วยดอกเข็ม
199
235
243
478
8
บ้านดงหลวง
237
348
350
698
9
บ้านดงครก
127
192
197
389
10
บ้านสันป่าสัก
143
139
175
314
11
บ้านสันติธรรม
56
78
80
158
รวม
1,799
2,372
2,605
4,977