ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือขอ้ตำลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566)