รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2