รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566