เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลชนะเลิศตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ