เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ