โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2566

อบต.ดงสุวรรณ ร่วมกับ อบต.ป่าซาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ