• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

การติดต่อหน่วยงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
เลขที่ 212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทร. 054-425-136 / โทรสาร 054-425-711
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร.) 054-425-014
E-mail : saraban@dongsuwan.go.th
เว็บไซต์ www.dongsuwan.go.th
Facebook : www.facebook.com/dongsuwansao
 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการภายในโทรศัพท์ (054-425136) ต่อ
11 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
13 กองช่าง
14 กองคลัง
15 ส่วนสาธารณสุข
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 โอเปเรเตอร์
19 รองนายก อบต. (1)
20 รองนายก อบต. (2)
21 เลขานุการนายก อบต.
22 รองปลัด อบต.
23 ร้านค้าชุมชนตำบลดงสุวรรณ/ศูนย์ ICT ชุมชน
24 หัวหน้าสำนักงานปลัด
25 งานพัฒนาชุมชน
26 ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนที่หน่วยงาน

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711