• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา


ติดต่อเรา

                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ถนนพะเยา - เชียงคำ หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร. 054-425-136 / โทรสาร 054-425-711 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร.) 054-425-014 เว็บไซต์ www.dongsuwan.go.th E-mail : admin@dongsuwan.go.th
Facebook : www.facebook.com/dongsuwansao


หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการภายในโทรศัพท์ (054-425136) ต่อ

11

นายก อบต.

12

ปลัด อบต.

13

กองช่าง

14

กองคลัง

15

ส่วนสาธารณสุข

16

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17

งานป้องกันฯ

18

โอเปเรเตอร์

19

รองนายก อบต. (1)

20

รองนายก อบต. (2)

21

เลขานุการนายก อบต.

22

รองปลัด อบต.

23

ร้านค้าชุมชนตำบลดงสุวรรณ/ศูนย์ ICT ชุมชน

24

หัวหน้าสำนักงานปลัด

25

งานพัฒนาชุมชน

26

ผู้อำนวยการกองคลัง


 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711