• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

  พรบ./กฎกระทรวง/ระเบียบ
 

ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

  เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2546
  เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559
  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
  เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559
  ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
  พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
   
   
   
   
   

 

 

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711