• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ปีงบประมาณ 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561 - 2565)
  ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
   
  ปีงบประมาณ 2564
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ รอบ 6 เดือน
   
  ปีงบประมาณ 2563
       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ รอบ 6 เดือน
       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ รอบ 12 เดือน
  ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
  เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตร 6 แห่งประราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายละการเผยแพร่ขยายอาวุธ
  ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ในปีพ.ศ.2563
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
       - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจิต รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกัน รอบหกเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711