• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

 

  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
 
     
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณประจำปีงบประมาณ 2562
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)
        รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561
        รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณประจำปีงบประมาณ 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)
     
  รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.–อปท.) Local Performance Assessment (LPA)  
        ผลการประเมิน LPA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
        รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564)  
        รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564)  
        รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)
        รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)
        รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)  
     
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
        รายงานผล ปี 2563  
      

 

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711