• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 

1. มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิก -->  ระบบ E-Plan

   
 

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

คลิก --> รายงานติดตามแผนพัฒนาฯ

คลิก --> ระบบ E-Plan

คลิก --> ระบบ E-LAAS

   
 

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ดำเนินการโดยใช้ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย

คลิก --> ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

   
 

4. ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีการควบคุมผ่านระบบระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

คลิก --> หนังสือรับรองการควบคุมภายใน (ปค.1)

คลิก --> ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

   
 

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวมรวบข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการที่บุคลากรทุกคนมีอยู่  (Competency Inventory)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง

คลิก --> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency)

   
 

 6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรผ่านระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

คลิก --> ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

   
 

 7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณมีหน้าเว็บไซต์ และ Facebook ที่สามารถแชร์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ / ประกาศ/ ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของ อบต. ดังนี้

คลิก --> เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

คลิก --> Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

   
 

 8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีระบบ E-Service ทำให้ลดขั้นตอนแก่ผู้รับบริการ

คลิก --> ระบบ E-Service

   
 

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินตนเองของ อปท. (E-Plan)

ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)

ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 

   
 

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

คลิก --> KM เอกสารจัดการความรู้

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711