• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
     
  งานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  
  งานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  งานการจัดเก็บภาษีป้าย  
  งานการจดทะเบียนพาณิชย์  
  งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
  งานการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค  
  งานการขอความชาวยเหลือสาธารณภัย  
  งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
  งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  งานการรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  

 

 

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711