• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2556-2558 ประจำปีงบประมาณ 2558  
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555-2557 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557  
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2557  
     
     
 
 

 

 

 

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711