• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
⇒ รายงานผลโครงการดำเนินงาน
⇒ รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
⇒ ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
⇒ ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
แบบประเมินพนักงานจ้าง
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711