x
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาการกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 27 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่กลาง ณ. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ฯ (เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2654) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera Taskalfa 2200 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 หมู่ที่ 10 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งวดสุดท้าย 21 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 37 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 12 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 30 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 หมู่ที่ 10 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งวดที่ 1 8 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรขนย้ายวัสดุผิวทางแอสพัลท์พร้อมปรับเกลี่ย ระยะทาง 11 กม. จากทางหลวงดอกคำใต้ ถึง อบต.ดงสุวรรณ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 17 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 ซอย 24 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-4795 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1-11 ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย บ้านนายคำ ศรีวิชัย บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย บ้านนางสาวป้อ อุปนันท์ บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย 24 หมู่ที่ 9 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 4 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ซอยโบสถ์คริสต์) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีฝาปิด ซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-005 ซอย 22 บ้านหัวยโป่ง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 25 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera Taskalfa 2200 สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่กลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8600 พะเยา(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสักเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.พ. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-004 ซอย 29 บ้านกองแล เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง 13 ก.พ. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 8 ก.พ. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสันป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 22 หมู่ที่ 5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 64
ประกาศรายละเอียดข้อมูลและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่อมทางหลวงถนนสายชนบน สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง 22 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาผิด ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ถนนการเกษตร ซอยรางน้ำ บ้านด้วยดอกเข็ม หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะ เยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำหนองขวางโดยการจัดจ้างเครื่อจักรถมคันดินกันน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะ 18 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 22 หมู่ที่ 5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสันป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 64
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์ อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 64
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 - 2561
   
   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711