x
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
ประกาศ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง ศูนย์ปฏิบัติร่วมในากรช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ปฏิบัติร่วมในากรช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเสริมประสบการณ์ (สำหรับเด็กประฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรขนย้าววัสดุผิวทางแอสพัลท์พร้อมปรับเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 43-006 สายซอย 25 บ้านดงครก เชื่อมทางหลวงชนบท ถนนสายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลดงสุวรรณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองชาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ (นายเสา กิติธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและห้องน้ำให้ผู้สูงอายุและคนพิการ (นายสมบูรณ์ เลิศสหลัก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 63
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องยิงบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 63
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ถังเก็บน้ำใสพร้อมระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 63
   
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เพื่อตกแต่งสถานที่ สำหรับงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส .ค. 63
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ผ้าซับในใสขาว เพื่อตกแต่งสถานที่ สำหรับงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส .ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส .ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส .ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุณฑ์ก่อสร้าง (นั่งร้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงฮอร์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอย30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 63
รวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ซอยโบสถ์คริสต์) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างผู้ประสบอุทกภัย (นายเสา กิติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมารถไถสำหรับกำจัดวัชพืชและปรับสถานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 63
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบน 975 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น (จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 9565 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) งบประมาณ 4,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 (ซอย โบสถ์คริสต์) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 63
ประกาศุผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 (ซอย 9 เชื่อม 11) งบประมาณ 99,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอย 30) งบประมาณ 120,000 บาท ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ซอยโบสถ์คริสต์) งบประมาณ 97,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจักรกลกำจัดกิ่งไม้ ขวางทางน้ำ พื้นที่ หมู่ที่ 1 ในพื้นที่ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -13 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจักรกลกำจัดกิ่งไม้ ขวางทางน้ำ พื้นที่ หมู่ที่ 8 ในพื้นที่ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบรรทุกติดปั้นจั่น 6 ล้อ เครน 3 ตันเพื่อรื้อถอนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรถมดินกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำหนองขวางเพื่อกันน้ำเสียเข้าอ่าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโครพิษสุนัขบ้า)Defensor 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 (ซอย24) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)ยี้ห้อEpson L5190 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซ่อมฝ้าเพดานห้ิงเก็บของ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่ที่ 7 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ให้คืนสภาพเดิม งบประมาณ 11,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เกษตร(กองช่าง) งบประมาณ 19,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปริ้นเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต- 9565 พะเยา (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 (ซอย 32) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 28 พ.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 (ซอย 23) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 28 พ.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-005 (ซอย 22) บ้านห้วยโป่ง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-004 (ซอย 29) บ้านกองแล เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณพ์การเกษตร (ปั๊มอัตโนมัติ) งบประมาณ 6,800 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส) งบประมาณ 6,400 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส) งบประมาณ 7,600 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในช่วงปิดศูยน์พัฒนเด็กเล็ก(ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11(ซอยโบสถ์คริสต์) งบประมาณ 200,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9(ซอย 24) งบประมาณ 176,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 (ซอย 23) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 12 พ.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 12 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 38 ป่าสุสาน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 5 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) งบประมาณ 3,415 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-8600 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาผิด หมู่ที่ 5 (ซอย 22) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาผิด หมู่ที่ 2 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาผิด หมู่ที่ 6 (ซอย 32) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาผิด หมู่ที่ 5 (ซอย 23) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาผิด หมู่ที่ 1 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเติมน้ำกลั่นแบบเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เม.ย. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 1 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เม.ย. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ซอย 4) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างบ่อบาดาลประปาหมุ่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้า โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 14) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ซอย 4) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 38 ป่าสุสาน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-005 ซอย 22 บ้านห้วยโป่ง เชื่อมทางหลวงชนบท ถนนสายบ้านถ้า - ป่าซาง ตำบล ดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 16 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-004 ซอย 29 บ้านกองแล เชื่อมทางหลวงชนบท ถนนสายบ้านถ้า - ป่าซาง ตำบล ดงสุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 586 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 6 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตูปิด - เปิด ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตูปิด - เปิด ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5 (ซอย 22) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 13,14) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 14) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าเช่าพื้นที่เว็บไซต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 4 (ซอย 16/2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจักรถมคันดินกั้นอ่างเก็บน้ำหนองขวาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแนวกันไฟป่า ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-8600 พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 19 หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนบ้านดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาค 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ ปรับปรุงพื้น (ห้องน้ำ ชาย - หญิง ชั้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 15 หมู่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-8600 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 19 หมู่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนบ้านดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดง ปีการศึกษา 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้โดยรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (1 ตุลาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องจักรขุดลอกลำห้วยป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 (ซอย 30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ () โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน (เสริมสร้างงประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน สำหรับด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 5 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองและซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อพันธ์ไม้ และ ดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอน สำหรับด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 20 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกำจัดเศษวัชพืช กิ่งไม้ ที่ขวางลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 62
ประกาศราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ร่าง) 13 ส.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน 5 ส.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 (ซอย 9 เชื่อม ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 (ซอย 30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถดับเพลิง ทะเบียน บต.9569 พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอนุบาลพร้อมม้านั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-5965 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทินดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทินดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอย 16/1,2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมากู้เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (เสมิร์ท) ของประปาหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสุดก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารสารสาธารณะพร้อมคนขับ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 4 โครงการ 14 พ.ค. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 พ.ค. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ภ.43-009 ซอย 19 บ้านดง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ภ.43-009 ซอย 19 บ้านดง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง 26 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ประกวดจ้างขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)เฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายอ่างเก็บน้ำหนองขวาง)ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอย 24) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ย. 43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 62
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) โครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้สาธารณะชนวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 6 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 4 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงกานจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้าวไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557
   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711