x
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 8 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 8 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Mulitfunction แบบฉีดหมึก (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 482-62-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท (งานจัดเก็บ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Pirnter)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Multi Function (Ink tank Pirnter)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรั้วและทาสีรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 10 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 9 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านสันป่าจี้เหนือ หมู่ที่ 2 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่กลาง ณ.ศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ kyocera Taskalfa 2200 (ตั้งแต่ต้นเดือน 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกทางน้ำ ซอย 13 หมู่ที่ 2 เชื่อม ซอย 11 ซอย 9 หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาประตูปิด-เปิดสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษษและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบีย 1 กฆ 7523 พะเยา หมายเลขคุรภัณฑ์ 025-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต-9565 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต.-9565 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/ 2564 11 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านดง โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 12 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 8 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3360 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พร้อมเย็บเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 37 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 31 พ.ค. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. หมู่ที่ 6 ซอย 30 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 31 พ.ค. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ซอยโบสถ์คริสต์) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 31 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง(ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 37 หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 25 พ.ค. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 ซอย 14 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาการกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 27 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่กลาง ณ. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ฯ (เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2654) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera Taskalfa 2200 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 หมู่ที่ 10 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งวดสุดท้าย 21 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 37 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 12 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 30 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 หมู่ที่ 10 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งวดที่ 1 8 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรขนย้ายวัสดุผิวทางแอสพัลท์พร้อมปรับเกลี่ย ระยะทาง 11 กม. จากทางหลวงดอกคำใต้ ถึง อบต.ดงสุวรรณ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 17 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 ซอย 24 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-4795 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1-11 ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย บ้านนายคำ ศรีวิชัย บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย บ้านนางสาวป้อ อุปนันท์ บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย 24 หมู่ที่ 9 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 4 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ซอยโบสถ์คริสต์) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีฝาปิด ซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-005 ซอย 22 บ้านหัวยโป่ง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 25 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera Taskalfa 2200 สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในสถานที่กลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8600 พะเยา(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสักเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.พ. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-004 ซอย 29 บ้านกองแล เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง 13 ก.พ. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 8 ก.พ. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสันป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 22 หมู่ที่ 5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 64
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 64
ประกาศรายละเอียดข้อมูลและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่อมทางหลวงถนนสายชนบน สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง 22 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาผิด ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ถนนการเกษตร ซอยรางน้ำ บ้านด้วยดอกเข็ม หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะ เยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำหนองขวางโดยการจัดจ้างเครื่อจักรถมคันดินกันน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะ 18 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 22 หมู่ที่ 5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสันป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 64
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์ อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 64
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 - 2561
   
   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711