x
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 8600 พะเยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) พะเยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กอสาธารณสุข) พะเยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 16 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (ราย หล้า แก้วเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นายผัด เกตุแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางทองคำ สำราญราฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง) ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ (ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน-30 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) กองคลัง 30 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครืองตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (ตั้งแต่ วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง ทะเบียน บต-9565 พะเยา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง(ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียบ้านดง(ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเครื่องจักรขุดลอกร่องระบายน้ำ (หมู่ที่ 8) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร(เครืองสูบน้ำบาดาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุก่อสร้าง(กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 12 เม.ย. 65
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉากกันอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเครืองขุดซ่อมแซมท่อประปา(อ่างเก็บน้ำหน่องขวาง)(กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข.4794 พะเยา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8600 พะเยา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-62-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยาานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28 ก.พ. 65
เอกสารประกวดราคาซื้้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 1/2565 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 28 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาหลวงท้องถิ่น พย.ถ 43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสักเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
28 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถน้ำ หมายเลขทะเบียน บต-9565 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 65
ประกาศรายละเอียดข้อมูลและราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง 23 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสักเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 10 ก.พ. 65
ประกาศรายละเอียดข้อมูลและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสัก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-ป่าซาง 8 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างแนวบ้องกันไฟป่า ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1-11 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 65
ประกาศรายละเอียดข้อมูลและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-002 ซอย 4 บ้านสันป่าสักเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 26 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยายพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กค 613 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้่อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) 19 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์ อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบน 795 พะเยา และหมายเลขทะเบียน 1 กฆ 7523 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม รถตู้ ยี่ห้อนิสัน เลขทะเบียน นข 3360 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปี 2565 14 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 65
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 - 2561
   
   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711