x
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาผิด หมู่ที่ 5 (ซอย 22) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาผิด หมู่ที่ 2 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาผิด หมู่ที่ 6 (ซอย 32) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาผิด หมู่ที่ 5 (ซอย 23) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาผิด หมู่ที่ 1 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเติมน้ำกลั่นแบบเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เม.ย. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 1 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เม.ย. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ซอย 4) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เม.ย. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างบ่อบาดาลประปาหมุ่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้า โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 14) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ซอย 4) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 38 ป่าสุสาน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-005 ซอย 22 บ้านห้วยโป่ง เชื่อมทางหลวงชนบท ถนนสายบ้านถ้า - ป่าซาง ตำบล ดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 16 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-004 ซอย 29 บ้านกองแล เชื่อมทางหลวงชนบท ถนนสายบ้านถ้า - ป่าซาง ตำบล ดงสุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 586 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 6 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตูปิด - เปิด ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตูปิด - เปิด ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5 (ซอย 22) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 13,14) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 14) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าเช่าพื้นที่เว็บไซต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 4 (ซอย 16/2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจักรถมคันดินกั้นอ่างเก็บน้ำหนองขวาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแนวกันไฟป่า ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-8600 พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 19 หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนบ้านดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาค 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ ปรับปรุงพื้น (ห้องน้ำ ชาย - หญิง ชั้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 15 หมู่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-8600 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 19 หมู่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนบ้านดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดง ปีการศึกษา 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้โดยรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (1 ตุลาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องจักรขุดลอกลำห้วยป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 (ซอย 30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน (เสริมสร้างงประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน สำหรับด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 2 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองและซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อพันธ์ไม้ และ ดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอน สำหรับด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 20 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกำจัดเศษวัชพืช กิ่งไม้ ที่ขวางลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 62
ประกาศราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ร่าง) 13 ส.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน 2 ส.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 (ซอย 9 เชื่อม ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 (ซอย 30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถดับเพลิง ทะเบียน บต.9569 พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอนุบาลพร้อมม้านั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-5965 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทินดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทินดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอย 16/1,2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมากู้เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (เสมิร์ท) ของประปาหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสุดก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารสารสาธารณะพร้อมคนขับ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 4 โครงการ 14 พ.ค. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 พ.ค. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ภ.43-009 ซอย 19 บ้านดง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ภ.43-009 ซอย 19 บ้านดง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง 26 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ประกวดจ้างขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)เฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายอ่างเก็บน้ำหนองขวาง)ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอย 24) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ย. 43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 62
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) โครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้สาธารณะชนวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 6 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 4 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงกานจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้าวไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดงเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า-ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) 26 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มแบบก่อขุ่น (Aluminum Sulphate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโคงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครืองจักร (รถเครน 25 ตัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ พร้อมเข้าเล่มปกสีเคลือบ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดงเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า-ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) 12 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ และติดตั้งฝ้าเพดานห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 61

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดงเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า-ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) เพื่อให้สาธาารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61-6ธ.ค.61

30 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อตลับหมึกแท้แคนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมเครื่องขยายเสียงระบบไลน์เสียงตามสาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสตรี ฝึกอาชีพตัดเย็บผ้ามือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดง เชื่อมทางหลวงถนนสายบ้านถ้าป่าซาง 9 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดง ปีการศึกษา 2/2561 และอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนยนพัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ปีการศึกษา 2/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดงประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA TASKalfa-2200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรขนย้ายเศษวัสดุผิวทางแอสพัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา วัสดุุสำนักงาน (สำนักปลัด) 19 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือประกอบการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสาธิตชุดดูแลสุขภาพเด็ก สำหรับโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 61
ระกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลดงสุวรรณ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นสารเคมีแบบมีฝอยละออก ขนาดเล็กชนิดสะพายหลัง (ULV)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุโครงการอบรมฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)โรดพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารสาธารณะพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรักชาติให้ถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ระกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณณ2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 (ซอย 2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะสีดำแบบมีฝาปิด ขนาาด 12 แกลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันป่าจี้ใต้ หมู่ที่ 2 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 (ซอย 19 เชื่อมหมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านดงหลวง (หน้าอบต.ดงสุวรรณ) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงครง หมู่ที่ 9 (ซอย 25) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุโครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุโครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสด"โครงการอบรมกฎหมายประจำปี พ.ศ.2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ท่อยางดูดน้ำตัวหนอน ชนิดยางเสริมลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมาเลยทะเบียน1 กค.613 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเกลี่ยพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเทิศประเกียรติงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ และกิจกรรมตามนโยบายของรัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายคัดเอ้าท์ไวนิล ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรดพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ซอยโบสถ์คริสต์) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 4 (ซอย 16/2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 (ซอย 30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (ซอง 4) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 (ซอย 9 เชื่อมซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันนเชื้อเพลิง โครการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมาเลยทะเบียน กข.4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ .ค. 61
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 11 แบบไม่มีฝาปิด ตำบลดงสุวนรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ 3 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ภาคเรียนที่ 1/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561) และอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม .ย. 61
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอันกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ห้วยดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 25 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 (ปรับปรุงระบบกรองประปา) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกระจายเสียงตามสาย จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม .ย. 61
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 (ซอยข้างวัด) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 18 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อลำโพงฮอร์นเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรขนย้ายวัสดุกากยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซื้อวัสดุโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำพวงมาลัยข้อพระกรและดอกไม้สดสำหรับจัดกิจกรรมโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม .ย. 61
การกำหนดราคากลางโครการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 (ปรับปรุงระบบกรองประปา) ตำบลดงสุวรรณ 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิง ชนิด 4A 10 B ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มแบบก่อขุ่น (Aluminum Sulphate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 9 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู (กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บต 9565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 11 แบบไม่มีฝาปิด ตำบลดงสุรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย23) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัด) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 61
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดงสุวรรณ 12 มี.ค. 61
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย 23) ตำบลดงสุวรรณ 12 มี.ค. 61
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอย 11) แบบไม่มีฝาปิด 12 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง 3 เฟส 380 โวลต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 8600 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการงานวันดอกคำใต้งาม นิทรรศการสินค้า OTOP ของดีตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการงานวันดอกคำใต้งาม นิทรรศการสินค้า OTOP ของดีตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ ปรับปรุงพื้น (ห้องนายก,ปลัด,รองนายก)และผนัง (ห้องธุรการ,รองปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 1 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรย์ "กาดนัดสีเขียว ผักปลอดสารพิษ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดงสุวรรณ 24 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 23 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 22 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสตรี การพัฒนารูปแบและคุุณาพสินค้าโอท็อปไม้กวาดลายดอกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซือวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรมตามซุ้มกิจกรรม และของรางวัลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรายละเอีดยแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (หน้า รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงสุวรรณ (ก่อสร้างรั้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุรรณ (ปรับปรุงห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุในการฝึกอบรมโครงการอบรมอาชีพการประดิษฐ์เหรียญโปรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
ส่งแบบรายงานผลการปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61 10 ต.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 9 ส.ค. 60
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 4 ส.ค. 60
ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 16 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา 15 ก.พ. 60
สอบราคาาจ้างเหมาโครการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 30 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 23 ม.ค. 60
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 10 ต.ค. 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรหมู่ที่ 7 ตำบลดงสุุวรรณ

29 ธ.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุุวรรณ 8 ธ.ค. 58
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558 31 ก.ค. 58
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ 8 ก.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 31 มี.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ 2558 28 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลดงสุวรรณ 26 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างโครงการเงินอุุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุธศาสรต์การ
พัฒนาประเทศประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 5 โครงการ
21 ม.ค.58
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 31 ต.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง สำหรับเด้กเข้ารับบริการในศูนย์ จำนวน 51-80 คน 14 ต.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2557 10 ต.ค. 57
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557 31 ก.ย.57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง จำนวน 1 โครงการ 9 ก.ย.57
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในนรอบเดือน สิงหาคม 2557 31 ส.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง จำนวน 1 โครงการ 9.ส.ค. 57
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1 โครงการ 21.กค. 57
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557 31 มี.ค.57
การจ้างทำสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8,9,10 ตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 24 มี.ค. 57
   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711