x
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดงเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า-ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) 26 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มแบบก่อขุ่น (Aluminum Sulphate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโคงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครืองจักร (รถเครน 25 ตัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ พร้อมเข้าเล่มปกสีเคลือบ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดงเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า-ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) 12 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ และติดตั้งฝ้าเพดานห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 61

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดงเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า-ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) เพื่อให้สาธาารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61-6ธ.ค.61

30 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อตลับหมึกแท้แคนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมเครื่องขยายเสียงระบบไลน์เสียงตามสาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสตรี ฝึกอาชีพตัดเย็บผ้ามือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดง เชื่อมทางหลวงถนนสายบ้านถ้าป่าซาง 9 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดง ปีการศึกษา 2/2561 และอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนยนพัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ปีการศึกษา 2/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดงประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA TASKalfa-2200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรขนย้ายเศษวัสดุผิวทางแอสพัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา วัสดุุสำนักงาน (สำนักปลัด) 19 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือประกอบการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสาธิตชุดดูแลสุขภาพเด็ก สำหรับโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 61
ระกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลดงสุวรรณ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นสารเคมีแบบมีฝอยละออก ขนาดเล็กชนิดสะพายหลัง (ULV)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุโครงการอบรมฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)โรดพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารสาธารณะพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรักชาติให้ถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ระกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณณ2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 (ซอย 2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะสีดำแบบมีฝาปิด ขนาาด 12 แกลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันป่าจี้ใต้ หมู่ที่ 2 (ซอย 12) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 (ซอย 19 เชื่อมหมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านดงหลวง (หน้าอบต.ดงสุวรรณ) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงครง หมู่ที่ 9 (ซอย 25) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุโครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุโครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสด"โครงการอบรมกฎหมายประจำปี พ.ศ.2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ท่อยางดูดน้ำตัวหนอน ชนิดยางเสริมลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมาเลยทะเบียน1 กค.613 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเกลี่ยพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเทิศประเกียรติงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ และกิจกรรมตามนโยบายของรัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายคัดเอ้าท์ไวนิล ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรดพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ซอยโบสถ์คริสต์) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 4 (ซอย 16/2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 (ซอย 30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (ซอง 4) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 (ซอย 9 เชื่อมซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันนเชื้อเพลิง โครการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมาเลยทะเบียน กข.4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ .ค. 61
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 11 แบบไม่มีฝาปิด ตำบลดงสุวนรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ 3 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ภาคเรียนที่ 1/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561) และอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม .ย. 61
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอันกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ห้วยดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 25 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 (ปรับปรุงระบบกรองประปา) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกระจายเสียงตามสาย จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม .ย. 61
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 (ซอยข้างวัด) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 18 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อลำโพงฮอร์นเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรขนย้ายวัสดุกากยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซื้อวัสดุโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำพวงมาลัยข้อพระกรและดอกไม้สดสำหรับจัดกิจกรรมโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม .ย. 61
การกำหนดราคากลางโครการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 (ปรับปรุงระบบกรองประปา) ตำบลดงสุวรรณ 5 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม .ย. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี .ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิง ชนิด 4A 10 B ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มแบบก่อขุ่น (Aluminum Sulphate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 9 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู (กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บต 9565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 11 แบบไม่มีฝาปิด ตำบลดงสุรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย23) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัด) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 61
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดงสุวรรณ 12 มี.ค. 61
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย 23) ตำบลดงสุวรรณ 12 มี.ค. 61
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอย 11) แบบไม่มีฝาปิด 12 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง 3 เฟส 380 โวลต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 8600 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการงานวันดอกคำใต้งาม นิทรรศการสินค้า OTOP ของดีตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการงานวันดอกคำใต้งาม นิทรรศการสินค้า OTOP ของดีตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ ปรับปรุงพื้น (ห้องนายก,ปลัด,รองนายก)และผนัง (ห้องธุรการ,รองปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 1 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรย์ "กาดนัดสีเขียว ผักปลอดสารพิษ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดงสุวรรณ 24 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 23 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 22 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสตรี การพัฒนารูปแบและคุุณาพสินค้าโอท็อปไม้กวาดลายดอกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซือวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรมตามซุ้มกิจกรรม และของรางวัลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรายละเอีดยแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (หน้า รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงสุวรรณ (ก่อสร้างรั้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุรรณ (ปรับปรุงห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุในการฝึกอบรมโครงการอบรมอาชีพการประดิษฐ์เหรียญโปรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำดื่มชนิดถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
ส่งแบบรายงานผลการปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61 10 ต.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 9 ส.ค. 60
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 4 ส.ค. 60
ประกาศแจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 16 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา 15 ก.พ. 60
สอบราคาาจ้างเหมาโครการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 30 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 23 ม.ค. 60
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 10 ต.ค. 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรหมู่ที่ 7 ตำบลดงสุุวรรณ

29 ธ.ค. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุุวรรณ 8 ธ.ค. 58
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558 31 ก.ค. 58
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ 8 ก.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 31 มี.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ 2558 28 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลดงสุวรรณ 26 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างโครงการเงินอุุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุธศาสรต์การ
พัฒนาประเทศประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 5 โครงการ
21 ม.ค.58
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 31 ต.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง สำหรับเด้กเข้ารับบริการในศูนย์ จำนวน 51-80 คน 14 ต.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2557 10 ต.ค. 57
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557 31 ก.ย.57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง จำนวน 1 โครงการ 9 ก.ย.57
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในนรอบเดือน สิงหาคม 2557 31 ส.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง จำนวน 1 โครงการ 9.ส.ค. 57
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1 โครงการ 21.กค. 57
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557 31 มี.ค.57
การจ้างทำสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8,9,10 ตำบลดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ 24 มี.ค. 57
   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711