x
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาค 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ ปรับปรุงพื้น (ห้องน้ำ ชาย - หญิง ชั้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 15 หมู่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-8600 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 19 หมู่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนบ้านดง) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดง ปีการศึกษา 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4794 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้โดยรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง (1 ตุลาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องจักรขุดลอกลำห้วยป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 (ซอย 30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 (สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ () โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน (เสริมสร้างงประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน สำหรับด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 5 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองและซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อพันธ์ไม้ และ ดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอน สำหรับด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 20 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกำจัดเศษวัชพืช กิ่งไม้ ที่ขวางลำห้วยในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 62
ประกาศราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ร่าง) 13 ส.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง(ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน 5 ส.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 (ซอย 9 เชื่อม ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 (ซอย 30) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถดับเพลิง ทะเบียน บต.9569 พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอนุบาลพร้อมม้านั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-5965 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทินดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทินดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉาะเจาะจง 13 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอย 11) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอย 16/1,2) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมากู้เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (เสมิร์ท) ของประปาหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสุดก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้นดง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารสารสาธารณะพร้อมคนขับ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซักฟอกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 4 โครงการ 14 พ.ค. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 พ.ค. 62
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 7 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ภ.43-009 ซอย 19 บ้านดง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ภ.43-009 ซอย 19 บ้านดง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง 26 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ประกวดจ้างขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)เฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 36) ตำบลดงสุวรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 21) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายอ่างเก็บน้ำหนองขวาง)ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอย 24) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ย. 43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 62
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) โครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้สาธารณะชนวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 6 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองขวาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 4 มี.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงกานจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้าวไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711