• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2565  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 18 เม.ย. 65
แสดงงบฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 ม.ค. 65
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13 ม.ค. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564  
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขอองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ธ.ค. 64
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 ธ.ค. 64
ประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทีมาใช้บริการ 5 ต.ค. 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 5 ต.ค. 64
หลักเกณฑ์และเงือนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 22 ก.ย. 64
ประกาศเรื่องการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ฯ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำงวดการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปี 2563 16 ก.ค. 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 10 ก.ค. 64
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 11 มิ.ย. 64
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุง ครั้งที่ 2) กรณีกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากกรอบอัตราเดิม
29 เม.ย. 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
19 เม.ย. 64
การประชุมประจำเดือน เม.ย.-พ.ค. 2564
5 เม.ย. 64
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนออนไลน์ ของทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5 เม.ย. 64
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ สตง.รับรอง)
5 มี.ค. 64
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.–อปท.)ประจำปี พ.ศ. 2563
Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563
3 มี.ค. 64
การประชาคมหมู่บ้านตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
17-24 ก.พ.64
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
1 ก.พ.64
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
1 ก.พ.64
รายงานแสดงผลการดำเนินรายงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
20 ธ.ค. 63
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2563  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 พ.ย. 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 19 ต.ค. 63
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 1 ต.ค. 63
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน และหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ต.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 ก.ย. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 31 ส.ค. 63
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 29 ส.ค. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 15 มิ.ย. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 63
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 24 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 20 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 63

การปิดกันพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและงดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดพะเยา

11 เม.ย. 63
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 8 เม.ย. 63
ประกาศการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 3 เม.ย. 63
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 31 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้อกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 30 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28 มี.ค. 63
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-005 ซอย 22 บ้านห้วยโป่ง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-004 ซอย 29 บ้านกองแล ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 568 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง พื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำหนองขวาง

19 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 43-004 ซอย 29 บ้านคงครก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพเยา 13 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 43-005 ซอย 22 บ้านห้วยโปร่ง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพเยา 13 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กรณีกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากรอบอัตราเดิม 3 ก.พ. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10(สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 ม.ค. 63
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 ม.ค. 63
กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ม.ค. 63
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562  
รายงานแสดงงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 พ.ย. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ต.ค. 62
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 ต.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 ก.ย. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 ก.ค. 62
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Interrity and Transpaency Assessmeant : EIT) เพื่อประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบล ดงสุวรรณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 1 พ.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding 21 ก.พ. 62
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12- 15 ก.พ.2562 12 ก.พ. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง 30 ม.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 ม.ค. 62
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2561  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ต.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 6 ก.ค. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 12 มิ .ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 เม .ย. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 29 มี.ค. 61
ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มี.ค. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 26 ก.พ.61
รายงานประชุมสภา อบต.ดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 16 ก.พ.61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ม.ค.61
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2560  
ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 ธ.ค. 60
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 10 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำราจความพึงพอใจของประชาชนผุ้มารับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2560 31 ต.ค. 60
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 31 ต.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลรายรับ - ร่ายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 30 ต.ค. 60
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30 ต.ค. 60
ส่งแบบรายงานผลการปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61 10 ต.ค. 60
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560 5 ต.ค.60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 1 ต.ค.60
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 1 พ.ย.60
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563) 29 ก.ย.60
ขอความร่วมมือระชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 7 ก.ย.60
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560 31 ส.ค.60
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) อบต.ดงสุวรรณ ประจำปี พ.ศ.2560 25 ส.ค.60
แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 25 ส.ค.60
ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 24 ส.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้าง 9 ส.ค.60
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 3 ส.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสาม ประจำปีงบประมาณ 2560 11 ก.ค.60
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 16 มิ .ย. 60
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 31 พ.ค.60
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2563) 30 พ.ค.60
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560 31 มี.ค.60
ประกาศแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบระยะห้าปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2565) 30 มี.ค.60
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ 21 มี.ค.60
ขอความร่วมมือระชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 2 มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนิงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28 เม.ย.60
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 27 เม.ย.60
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 28 ก.พ.60
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 13 ก.พ.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้าง 9 ก.พ.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้าง 30 ม.ค.60
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2559  
ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 14 พ.ย.59
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
งบแสดงฐานะากรเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ต.ค.59
ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 ต.ค.59
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10 ต.ค.59
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 23 ก.ย.59
ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 13 มิ.ย.59
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 30 พ.ค.59
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 30 พ.ค.59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19 เม.ย. 59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 21 ม.ค. 59
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2558  
กำหนดชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 25 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 15 ธ.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 1 ต.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 3 พ.ย. 58
ประกาศองค์ใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 18 ก.ย. 58
ับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 31 ส.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 10 ส.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 3 ส.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 29 มิ.ย. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 12 มิ.ย. 58
ับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 15 พ.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 12 ก.พ. 58
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 30 ม.ค. 58
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2557  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557 ครั้งที่ 1 30 ธ.ค.57
กำหนดชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558 25 ธ.ค.57
ประกาศลผการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 23 ธ.ค. 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 23 ธ.ค.57
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี 2557 10 ต.ค.57
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและแสดงรายการทรัพย์สิน 9 ธ.ค. 57
ประชาสมัพันธ์ยื่นแบบและแสดงรายการทรัพย์สิน 9 ธ.ค. 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 1 ต.ค. 57
ประกาศกระบวนงานในการออกปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานให้บริการประปาหมู่บ้าน 7 ต.ค. 57
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร(ปีงบประมาณพ.ศ.2559-2560 30 ก.ย.57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557 ครั้งที่ 2 22 ส.ค.57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557 ครั้งที่ 1 11 ส.ค.57
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 ก.ย.57
ประกาศแผนยุธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) 27 มิ.ย.57
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 27 มิ.ย.57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 19 มิ.ย.57
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 3 มิ.ย.57
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555-2557 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 3 มิ.ย.57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 11 มี.ค.57
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนรณรงค์งดการเผาทุกชนิด 6 ก.พ. 57
เอกสารแนะนำการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 18 ม.ค. 57
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง 14 ม.ค. 57
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2556  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2557 27 ก.ย.56
ประกาศการใข้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 27 ก.ย.56
ประกาศการอนุมัติใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 17 มิ.ย.56
ประกาศการอนุมัติใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 13 มิ.ย.56
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 27 ธ.ค.56
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2559 27 ก.ย.56
ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปี พ.ศ.2556 19 ธ.ค.55
   

 

 

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711