• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
19 เม.ย. 64
การประชุมประจำเดือน เม.ย.-พ.ค. 2564
5 เม.ย. 64
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนออนไลน์ ของทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5 เม.ย. 64
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ สตง.รับรอง)
5 มี.ค. 64
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.–อปท.)ประจำปี พ.ศ. 2563
Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563
3 มี.ค. 64
การประชาคมหมู่บ้านตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
17-24 ก.พ.64
รายงานแสดงผลการดำเนินรายงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
20 ธ.ค. 63
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2563  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 พ.ย. 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ต.ค. 63
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน และหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ต.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 ก.ย. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ก.ย. 63
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 29 ส.ค. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 15 มิ.ย. 63

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่เดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

15 มิ.ย. 63
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 24 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 20 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 63

การปิดกันพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและงดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดพะเยา

11 เม.ย. 63
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 8 เม.ย. 63
ประกาศการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 3 เม.ย. 63
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 31 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้อกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 30 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28 มี.ค. 63
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ:ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง 13 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-005 ซอย 22 บ้านห้วยโป่ง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุุวรรณเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-004 ซอย 29 บ้านกองแล ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 568 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง พื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำหนองขวาง

19 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 43-004 ซอย 29 บ้านคงครก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพเยา 13 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 43-005 ซอย 22 บ้านห้วยโปร่ง เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - ป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพเยา 13 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กรณีกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากรอบอัตราเดิม 3 ก.พ. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 10(สายหลังวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้) ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 ม.ค. 63
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 ม.ค. 63
กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ม.ค. 63
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562  
รายงานแสดงงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 พ.ย. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ต.ค. 62
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 ต.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 ก.ย. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ก.ค. 62
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Interrity and Transpaency Assessmeant : EIT) เพื่อประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบล ดงสุวรรณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 1 พ.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding 21 ก.พ. 62
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12- 15 ก.พ.2562 12 ก.พ. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง 30 ม.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 ม.ค. 62
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2561  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ต.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 6 ก.ค. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 12 มิ .ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 เม .ย. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 29 มี.ค. 61
ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มี.ค. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 26 ก.พ.61
รายงานประชุมสภา อบต.ดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 16 ก.พ.61
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 15 ม.ค.61
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2560  
ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 ธ.ค. 60
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 10 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำราจความพึงพอใจของประชาชนผุ้มารับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2560 31 ต.ค. 60
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 31 ต.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลรายรับ - ร่ายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 30 ต.ค. 60
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30 ต.ค. 60
ส่งแบบรายงานผลการปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61 10 ต.ค. 60
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ 2560 5 ต.ค.60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 1 ต.ค.60
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 1 พ.ย.60
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563) 29 ก.ย.60
ขอความร่วมมือระชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 7 ก.ย.60
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560 31 ส.ค.60
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) อบต.ดงสุวรรณ ประจำปี พ.ศ.2560 25 ส.ค.60
แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จำนวน 13 โครงการ 25 ส.ค.60
ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 24 ส.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้าง 9 ส.ค.60
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 3 ส.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตมาสสาม ประจำปีงบประมาณ 2560 11 ก.ค.60
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 16 มิ .ย. 60
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 31 พ.ค.60
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2563) 30 พ.ค.60
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560 31 มี.ค.60
ประกาศแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบระยะห้าปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2565) 30 มี.ค.60
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงสุวรรณ 21 มี.ค.60
ขอความร่วมมือระชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 2 มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนิงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28 เม.ย.60
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 27 เม.ย.60
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 28 ก.พ.60
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 13 ก.พ.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้าง 9 ก.พ.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้าง 30 ม.ค.60
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2559  
ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 14 พ.ย.59
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
งบแสดงฐานะากรเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ต.ค.59
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ต.ค.59
ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 ต.ค.59
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10 ต.ค.59
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 23 ก.ย.59
ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 13 มิ.ย.59
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 30 พ.ค.59
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 30 พ.ค.59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19 เม.ย. 59
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 21 ม.ค. 59
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2558  
กำหนดชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 25 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 15 ธ.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 1 ต.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 3 พ.ย. 58
ประกาศองค์ใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 18 ก.ย. 58
ับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 31 ส.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 10 ส.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 3 ส.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 29 มิ.ย. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 12 มิ.ย. 58
ับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 15 พ.ค. 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 12 ก.พ. 58
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 30 ม.ค. 58
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2557  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557 ครั้งที่ 1 30 ธ.ค.57
กำหนดชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558 25 ธ.ค.57
ประกาศลผการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 23 ธ.ค. 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 23 ธ.ค.57
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี 2557 10 ต.ค.57
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและแสดงรายการทรัพย์สิน 9 ธ.ค. 57
ประชาสมัพันธ์ยื่นแบบและแสดงรายการทรัพย์สิน 9 ธ.ค. 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 1 ต.ค. 57
ประกาศกระบวนงานในการออกปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานให้บริการประปาหมู่บ้าน 7 ต.ค. 57
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร(ปีงบประมาณพ.ศ.2559-2560 30 ก.ย.57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557 ครั้งที่ 2 22 ส.ค.57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557 ครั้งที่ 1 11 ส.ค.57
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 ก.ย.57
ประกาศแผนยุธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) 27 มิ.ย.57
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 27 มิ.ย.57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 19 มิ.ย.57
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 3 มิ.ย.57
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555-2557 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 3 มิ.ย.57
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 11 มี.ค.57
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนรณรงค์งดการเผาทุกชนิด 6 ก.พ. 57
เอกสารแนะนำการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 18 ม.ค. 57
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง 14 ม.ค. 57
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2556  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2557 27 ก.ย.56
ประกาศการใข้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 27 ก.ย.56
ประกาศการอนุมัติใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 17 มิ.ย.56
ประกาศการอนุมัติใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 13 มิ.ย.56
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 27 ธ.ค.56
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2559 27 ก.ย.56
ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปี พ.ศ.2556 19 ธ.ค.55
   

 

 

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711