กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.

นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อเพื่อพัฒนา ระดับความรู้ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดงสุวรรณเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ