ข้อมูลการติดต่อ                                        การติดต่อหน่วยงาน

                                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
                                        เลขที่ 212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
                                        โทร. 054-425-136 / โทรสาร 054-425-711
                                        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร.) 054-425-014
                                        E-mail : saraban@dongsuwan.go.th
                                        เว็บไซต์ www.dongsuwan.go.th
                                        Facebook : www.facebook.com/dongsuwansao
                                        หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการภายในโทรศัพท์ (054-425136) ต่อ

                                                                                   11 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                                                   12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                                                   13 กองช่าง
                                                                                   14 กองคลัง
                                                                                   15 ส่วนสาธารณสุข
                                                                                   16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                                                                   17 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                                   18 งานธุรการ
                                                                                   19 รองนายก อบต. (1)
                                                                                   20 รองนายก อบต. (2)
                                                                                   21 เลขานุการนายก อบต.
                                                                                   22 รองปลัด อบต.
                                                                                   23 ร้านค้าชุมชนตำบลดงสุวรรณ/ศูนย์ ICT ชุมชน
                                                                                   24 หัวหน้าสำนักงานปลัด
                                                                                   25 งานพัฒนาชุมชน
                                                                                   26 ผู้อำนวยการกองคลัง

                                        แผนที่หน่วยงาน

2