logo_png

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ