นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2