ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำในเขต อบต.ดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ