ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

1. มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก –> ระบบ E-Plan

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
คลิก –> รายงานติดตามแผนพัฒนา
คลิก –> ระบบ E-Plan
คลิก –> ระบบ E-LASS
 

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ดำเนินการโดยใช้ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย
คลิก –> ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

4. ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีการควบคุมผ่านระบบระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
คลิก –> หนังสือรับรองการควบคุมภายใน (ปค.1)
คลิก –> ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวมรวบข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการที่บุคลากรทุกคนมีอยู่  (Competency Inventory)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง
คลิก –> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency)

6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรผ่านระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
คลิก –> ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณมีหน้าเว็บไซต์ และ Facebook ที่สามารถแชร์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ / ประกาศ/ ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของ อบต. ดังนี้
คลิก –> เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
คลิก –> Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีระบบ E-Service ทำให้ลดขั้นตอนแก่ผู้รับบริการ
คลิก –> ระบบ E-Service

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
คลิก –> ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)
คลิก –> ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินตนเองของ อปท. (E-Plan)
คลิก –> ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)

คลิก –> ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
คลิก –> ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ มีการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คลิก –> KM เอกสารจัดการความรู้