รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ A