รางวัลแห่งความภูมิใจ

ไดัรับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2550

ไดัรับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2550

รางวัลชนะเลิศตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2565

รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ การประเมินของสถาบันการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ การประเมินของสถาบันการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระดับดีเยี่ยม

ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระดับดีเยี่ยม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 "ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 "ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"

รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางจังหวัดพะเยา

รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางจังหวัดพะเยา