ลงพื้นที่ มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ

วันที่ 12 กรกฎาคมม 2566 อบต.ดงสุวรรณ นำโดย ด.ต.อุดม บานเย็น นายก อบต.ดงสุวรรณ พร้อมท่านปลัด และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ดงสุวรรณ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 2 ราย 1.บ้านนาย ตุ่น เจนใน 2.บ้านนายมุด แก้วเทพ