หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

wachirapron2

นางวชิราภรณ์ นนทรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 093-9356008

เรือนคำ

นางเรือนคำ ปรีชา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-9999745

nannapat

นางสาวนันท์นภัส บุญประเสริฐ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 086-1798650

สิริสิทธิ์

นางสิริสิทธิ์ อธากร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-1932145

เจษฏา

นายเจษฎา ชัยวร
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 092-9945449

winyou

ว่าที่ร้อยตรีวิญญู แก้วเทพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 088-4312754