โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส “อบรมผึกอาชีพการผลิตภาชนะใส่อาหารด้ายวัสดุธรรมชาติ”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อบต.ดงสุวรรณ จัดกิจกรรมครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส “อบรมผึกอาชีพการผลิตภาชนะใส่อาหารด้ายวัสดุธรรมชาติ” ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ(วัดปงสนุก)