โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “ฝึกอบรมการสานภาชนะใส่ของจากหลอดกาแฟ”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 อบต.ดงสุวรรณ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “ฝึกอบรมการสานภาชนะใส่ของจากหลอดกาแฟ” ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 แผนงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เกิดความรู้และทักษะในการผลิตตะกร้า หรือภาชนะใส่สิ่งของในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้
สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีทั่วไป จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ