โครงการ “กาดนัดสีเขียว”

โอบต.ดงสุวรรณจัดกิจกรรมโครงการ “กาดนัดสีเขียว” โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าเกษตร สินค้าประกอบด้วยสินค้าเกษตร ข้าวอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผลไม้พื้นบ้าน ตามฤดูกาล ฯลฯ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้บริโภค และประชาชนมีตลาดนัดสีเขียวเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภค ณ วัดปงสนุก ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา