สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

ประพัน

นายประพันธ์ สุธรรม
ประธานสภา/สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 061-7245064

จำเนียร

นางจำเนียน บานเย็น
รองประธานสภา/สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 097-9863253

ปิยะพงค์

นายปิยพงษ์ วงค์ดาว
เลขานุการสภา/สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
โทรศัพท์ : 063-8251287

ครรชิต

นายครรชิด มณีวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 095-4519420

ดวงมณี

นางดวงมณี กันทะชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 086-9197520

วันทนา

นางวัทนา เดชกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 086-9115248

สุพญญา

นางสุภิญญา รุ่งตระกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 063-9815424

สมชัย

นายสมชัย ฟองรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 0856767889

ธรรมรงค์

นายธรรมรงค์ แก้วเทพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 080-0340579

บุญศรี

นายบุญศรี มหาวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 083-3189032

ณัฐธิกาจน์

นางณัฐธิกาญจน์ พรมสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 089-0075327