การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปี 2566