หน้าต้นฉบับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ของ ด.ต. อุดม บานเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณ

“ดงสุวรรณ สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม”

กำหนดนโยบายในการพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้

                                                  1. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

                                                 2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                                                 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

                                                 4.    นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                 5. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

                                                 6. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                                 7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม