โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในทุกกลุ่มอายุ และเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการควบคุมโรคไข้เลือออกในตำบล โดยมีผู้นำชุมชน อสม. และแกนนำสุขภาพตำบลดงสุวรรณ เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ