Author name: | โดย : admin

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำในเขต อบต.ดงสุวรรณ จำนวน 8 โครงการ

จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565-15พฤษภาคม 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่เข้ารับการบริการในศู …

จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565-15พฤษภาคม 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงุสวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่ …

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน …

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน …

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมต …

จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่ …

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »