บรรยากาศการรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ (วันแรก)

14 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงุสวรรณ ดำเนินการรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงสุวรรณ บรรยากาศในวันแรกแรกของการรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปอย่างและราบรื่น ซึ่งมีกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ