ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น