เข้ารับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวดคัดเลือกผลงานการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2565 ประเภท โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. ด.ต.อุดม บานเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงสุวรรณ และคณะ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและรางวัล จาก นายสมภพ เมืองชื่น นายแพทย์
ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดพะเยารางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวดคัดเลือกผลงานการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2565 ประเภท
โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพะเยา