เข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ด.ต.อุดม บานเย็น ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รับฟัง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ณ ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ