Author name: : admin

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development. Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ก …

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development. Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายเลียน้ำอิง สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ผิวจารจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 51 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการ”เยาวชนรุ่นใหม่ อนุรักษณ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยอังกะลุง”

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 เวลา ด.ต.อุดม บานเย็น …

โครงการ”เยาวชนรุ่นใหม่ อนุรักษณ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยอังกะลุง” Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะดำเนินก …

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ Read More »