ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะดำเนินก …

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ Read More »

ประกาศให้ผู้ประเมินเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

e-Poster ธงชาติไทย            ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ …

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” Read More »

ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงุสวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2566